Partner Institutions

ФОРУМ-АЗИ (Хүний эрх хөгжлийн төлөөх Азийн форум)
PAN AP (Ази, номхон Далайн Пестицид үйл ажиллагааны сүлжээ)
RoA (Зээл тусламхжийн бодит байдал сулжээ)
CPDE (Хегжлийн ур нелеег сайжруулах иргэний нийгмийн туншлэл)
ANNI(Азийн хуний эрхийн ундэсний байгууллагын уйл ажиллагааг хяхах сужээ)
IBON INT (Ибон олон улсын байгууллага)
ADA (Азийн хөгжлийн эвсэл)
APWLD (Ази, номхон далайн эмэгтэйчүүд хууль ба хөгжилд байгууллагын / Эмэгтэйчүүд ба байгаль орчны ажлын бүлэг)
GAATW (Хүн худалдах гэмт хэрэгтэй тэмцэх дэлхийн алъяанс )
Migrant  Forum Asia (Азийн цагаач ажилчдын чуулган)
PCFS (Хүнсний тусгаар байдлын төлөөх хүмүүсийн эвсэл)
“Бүх нийт боловсролын төлөө!” Иргэний нийгмийн үндэсний эвсэл
APRN (Ази, номхон далайн судалгааны  сүлжээ)
ECPAT (Хүүхдийг бэлгийн замаар ашиглах, дамжуулан худалдахын эсрэг сүлжээ)

ACHR: Азийн Орон байрнил Эрхийн Эвсэл

International Partners:
Forum- Asia: Asian Forum for Human Rights and Development
PAN AP: Pesticide Action Network Asia-Pacific
RoA: Reality of Aid network for aid effectiveness
CPDE: CSO Partnership for Development Effectiveness
ADA: Age Demands Action
HEI: HelpAge International
ANNI: Asian NGO Network of National Human Rights Institutions.
IBON International: Support organisation for human rights and democracy movements
ADA: Asia Development Alliance

ACHR: Asian Coalition for Housing Right