Mission

Бидний  алсын хараа: Хүн бүр хүний эрх, эрх чөлөөгөө эдлэх, нэхэмжлэн хамгаалах мэдлэг чадвартай байснаар  ардчилсан хүмүүнлэг нийгмийг байгуулах хөгжлийн үйл явцад идэвхитэй, чөлөөтэй, утга  учиртай оролцож, хөгжлийн үр шимийг шударгаар хүртэх боломжтой.

Бидний зорилго: Хүн бүрийн хүний эрхийг хангасан хөгжингүй Монгол орныг байгуулахад хувь нэмэр оруулах.

Бидний уриа: Хүн бүрийн хүний эрхий төлөө!