Human Rights Advocacy

Human rights impact the most vulnerable groups facing social discrimination for the first program in 2004, to ensure the reduction of discrimination, providing legal assistance to them, was founded with the aim of improving public policy.

Since 2005 resulting from inappropriate mining activities with human rights and environmental interests conflict with public affairs advocacy, and to highlight the impact came from the work done in recent years, organizations focus on problem issues to ensure public participation in environmental decision-making came ньбайгаль, especially in any mining project to increase the participation of local communities, is to improve the effectiveness.

Purpose:
The main goal of our program is the performance impact of the effective implementation of human rights, including violations of national and international human rights mechanisms to use to protect the rights of the public advocate to achieve the recovery strategy lies spread in Mongolia.

Target:

The mining right area of residence rural communities through protection violated the right to profit by all the organizations /trial/ and to prepare lawyers to work in this field
To improve environmental legislation, strategic litigation to improve the legal environment do
Rural communities, local self governing and administrative organizations and citizens participate in the decision-making process of the movement, to monitor the implementation of environmental legislation and increase the capacity of
The interests of the public to prepare future lawyers to work in the field
Activities

The interests of the public attorney will do:
Policy, legislation, and trends established, the structural change impacts
Community training and capacity building
Attorney lawyer presented to the public in the interests of replication, the lawyers training and capacity building
The interests of the attorney to prepare the future lawyers to work in the public sector

Хүний эрхийн нөлөөллийн хөтөлбөрийн танилцуулга

Хүний эрхийн нөлөөллийн хөтөлбөр нь анх 2004 онд нийгмийн эмзэг бүлгийнхэнд тулгарч буй ялгаварлал, гадуурхалтыг бууруулах, тэдэнд үзүүлэх эрх зүйн туслалцаа, төрийн бодлогыг сайжруулах зорилготойгоор байгуулагдсан билээ.

2005 оноос эхлэн уул уурхайн зохисгүй үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хүний эрх, байгаль орчны зөрчилтэй хэргүүдэд нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл, нөлөөллийн ажлуудыг хийж ирсэн ба тус байгууллагаас сүүлийн жилүүдэд онцлон анхаарлаа хандуулж ирсэн асуудал ньбайгаль орчны асуудлаар шийдвэр гаргахад олон нийтийн оролцоог хангах, тэр дундаа уул уурхайн аливаа төсөлд тухайн нутгийн иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, үр нөлөөг нь дээшлүүлэх явдал юм.

Зорилго:
Манай хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь хүний эрхийн нөлөөллийн ажиллагааг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, түүний дотор үндэсний болон олон улсын хүний эрхийн механизмыг ашиглан олон нийтийн зөрчигдсөн эрх ашгийг сэргээн хамгаалах стратегийн өмгөөллийг Монгол улсад дэлгэрүүлэхэд оршино.

Зорилт:

  • Уул уурхайн бүсэд оршин суугаа хөдөө орон нутгийн иргэдийн зөрчигдсөн эрхийг ашгийг эрх бүхий байгуулагуудаар дамжуулан хамгаалах /шүүх/, энэ чиглэлээр ажиллах хуульчдыг бэлтгэх
  • Байгаль орчны хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, стратегийн өмгөөлөл хийх эрх зүйн орчныг сайжруулах
  • Хөдөө орон нутгийн иргэд, нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагууд, иргэдийн хөдөлгөөнүүдийн шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох, байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих чадавхийг нэмэгдүүлэх
  • Нийтийн эрх ашгийн чиглэлээр ажиллах ирээдүйн хуульчдыг бэлтгэх

Үйл ажиллагаа

 • Нийтийн эрх ашгийн өмгөөлөл хийх:
 • Бодлого, хууль тогтоомж, тогтсон хандлага, бүтцийг өөрчлөх  нөлөөлөл
 • Орон нутгийн иргэдийг сургах, чадавхижуулах
 • Нийтийн эрх ашгийн өмгөөллийг хуульчдад танилцуулж дэлгэрүүлэх, хуульчдыг сургах, чадавхижуулах
 • Нийтийн эрх ашгийн өмгөөллийн салбарт ажиллах ирээдүйн хуульчдыг бэлтгэх