Activity Reports

  1. Activity report 2016, Centre for Human Rights and Development(CHRD) click on the link https://chrdmongolia.files.wordpress.com/2016/05/chrd-report_2016_english.pdf
  2. Хүний эрх хөгжил төвийн 2016 оны үйл ажиллагааны тайлантай дараах холбоос дээр дарж танилцана уу. https://chrdmongolia.files.wordpress.com/2016/05/chrd-report_2016_mongol.pdf
  3. ИРЕН ФЕРНАНДЕСИЙН НЭРЭМЖИТ ХӨДӨӨГИЙН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН МАНЛАЙЛЛЫН СУРГАЛТ
  4. Decent Poor Report (CHRD, MONGOLIA) 2014