ХАМТ ОЛНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ХОХХ/-ИЙН 2015-2018 ОНЫ СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО

ХАМТ ОЛНЫ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР /ХОХХ/-ИЙН

2015-2018 ОНЫ СТРАТЕГИ ЗОРИЛГО

Орлого багатай иргэдийн хамтын үйл ажиллагааг дэмжиж, орон нутгийн хөгжилд оролцоог хангах замаар амьжиргааг дээшлүүлэх

Зорилтууд: 1. Орлого багатай иргэдийн оролцоог дэмжин ЭЗНСЭ, хөгжих эрхээ

хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх

2. Ядуурлыг буруулах, орон нутгийг хөгжүүлэх талуудын хамтын ажиллагаа, түншлэлийг дэмжих, бэхжүүлэх

3. Орон нутаг дахт МХБХ, ХОХС, бүлгүүдийг чадавхижуулах, хүрээгээ тэлэх

4. Газар байгаль, орчин, хүний эрхийг хамгаалах компанит ажил өрнүүлэх

5. Санхүүжилт босгох чадавхи бэхжүүлэх

ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

Хамт олныг хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд төрөл бүрийн арга замыг хэрэглэдэг бөгөөд МХБ байгуулан ажиллуулах нь хамгийн үр дүнтэй болохыг олон улсын ба бидний байгуулсан бүлгүүдийн туршлага харуулж байна. Одоогоор нийт 800 гаруй гишүд,  60 гаруй мөнгөн хуримталлын бүлгүүдийг УБ хот, Дархан-Уул, Өвөрхангай, Дорнод, Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн Наран, Дарьганга, Онгон сумдад зохион байгуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжин ажиллаж байна. Мөнгөн Хуримтлалын Бүлгүүдийн үйл ажиллагаа өргөжиж Холбоо (МХБХ) болон нэгдэж, дэргэдээ Хамт Олныг Хөгжүүлэх Санг (ХОХС) байгуулан ажиллаж байна.

Орон байрны нөхцөлийг сайжруулах том төсөл

· 2011 онд Дархан-Уул, 2012 онд Өвөрхангай аймаг, 2014, 2015 онуудад Дорнод аймгуудад хэрэгжсэн. Дорнод аймгийн Орон байрны зөвлөл нь бүлгийн гишүүдийн орон байрны судалгаа гарган тэдэнд тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойсон. Үүнд: орон байрны нөхцөл тааруу, муу, дээвэр, хашаа, цонх, 00ын асуудал, гэрийн дулаалга зэрэг олон асуудлууд гарч ирсэн. 2015 онд  30 гаруй гишүүд төсөлд хамрагдан өөрсдийн орон байр, орчноо сайжруулж барилга засварын ажлыг хамт олны оролцойтойгоор хийж гүйцэтгэхээс гадна хамтаараа нийтлэг асуудлаа шийдвэрлэх арга барилаас суралцах чухал алхам боллоо.

Continue reading

Age Demands Action/ HelpAge International – Diabetes Campaign

 

On April 2nd 2016 was World Health Day, and the CHRD, in conjunction with Age Demands Action and HelpAge International, as well as the Liberal Federation of Senior Citizens of Mongolia. There were a number of events held, with the largest being held in Sukhbaatar Square in Ulaanbaatar. There were blood pressure readings, exercise and information about the prevention and treatment of diabetes made available through speeches and brochures/posters.

Attached are the original posters in both English and Mongolian.

English: Continue reading

Mongolia: Human Rights Must Be A Key Element in the Upcoming Elections

 

(27 May 2016, Ulaanbaatar) The Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) together with its members, Centre for Human Rights and Development (CHRD) and Globe International (GI) and its partner, Asian Network for Free Elections (ANFREL) and the Human Rights NGO Forum (Mongolia) jointly call for all political parties which will participate in the upcoming parliamentary elections on 29 June 2016 to include various human rights agenda into their political platform.

After the peaceful democratic revolution in 1990, Mongolian democracy has been known as a newly but well-established one. However, the road to democracy is not without obstacles. Despite the vibrancy of Mongolia’s democracy, the country might be, nonetheless, facing the global phenomena of democracy fatigue when the percentage of voter turnout kept decreasing from 98% in 1990 parliamentary elections to 65.24% in 2013. This usually happens when people are frustrated with mainstream politics or feel that representative democracy is irrelevant for them especially young generation. The only way to bring the enthusiasm of Mongolian people back is to make democracy relevant by including human rights agenda into the political platform of political parties. The forthcoming State Great Khural elections, therefore, is a great opportunity for all registered political parties to engage with civil society regarding human rights and development.

Continue reading

Монгол Улс: Хүний эрх нь ирэх сонгуулийн салшгүй, үндсэн бүрэлдэхүүн байх ёстой

Хүний эрх, хөгжлийн төлөөх Азийн Форум (FORUM-ASIA) нь өөрийн гишүүн байгууллага Хүний эрх хөгжил төв (ХЭХТ) болон Глоб Интернэшнл Төв (ХЭХТ), түнш байгууллага Чөлөөт сонгуулийн төлөөх Азийн сүлжээ (ANFREL)-ний хамтаар 2016 оны 6 дугаар сарын 29-нд болох УИХ-ын сонгуульд оролцох улс төрийн намуудад хандан, мөрийн хөтөлбөртөө хүний эрхийн тал бүрийн асуудлуудыг тусгахыг уриалж байна.

1990 онд тайван замаар өрнөсөн ардчилсан хувьсгалын дараа бий болсон Монголын ардчилал нь харьцангуй шинэ боловч бэхжсэн хэмээн дэлхийн хэмжээнд тооцогддог. Гэвч ардчилалд хүрэх зам дардан байдаггүй. Тус улсад дэлхий нийтэд тархаж буй сонгогчдын идэвх буурах хандлага бий болж, 1990 оны УИХ-ын сонгуульд 98%-тай оролцож байсан сонгогчдын тоо 2013 онд 65,24% хүртлээ буурчээ. Эл үзэгдэл ихэнх тохиолдолд төр засгийн явуулж буй бодлого, үйл ажиллагаанд иргэд нь сэтгэл дундуур, төлөөллийн ардчиллыг өөрсдөд хамааралгүй хэмээн, нэн ялангуяа залуучууд үздэгээс үүдэлтэй байдаг. Улс төрийн намууд сонгогчдын идэвхийг дээшлүүлэхийн тулд хүний эрхийн асуудлуудыг мөрийн хөтөлбөртөө аль болох өргөн хүрээтэй тусгах нь чухал байна. Тиймээс, УИХ-ын ирэх сонгууль нь оролцогч улс төрийн намуудад хүний эрх, хөгжлийн асуудлаар иргэний нийгэмтэй хамтран ажиллах таатай боломж олгож байна.

Continue reading